Domov / Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

 • 1. Osnovni podatki o ustanovi

  Naziv organa:
  Muzeji radovljiške občine
  Linhartov trg 1
  4240 Radovljica

  Kontaktni podatki:
  Telefon: 04 53 20 520
  Faks: 04 53 20 524
  Elektronski naslov: mro@mro.si

  Matična številka: 5052840
  Davčna številka: 37713922
  Klasifikacija dejavnosti: 91020

  Odgovorna uradna oseba: Petra Bole
  Spletni naslov: www.mro.si

 • 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

  Enote

  • Čebelarski muzej v Radovljici evidentira, zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira dediščino, ki se tiče čebelarstva na Gorenjskem in v vsej Sloveniji.
  • Galerija Šivčeva hiša v Radovljici evidentira, zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira slovensko in tudi tujo sodobno likovno umetnost otroške ilustracije, umetnostnozgodovinsko dediščino radovljiške občine.
  • Kovaški muzej v Kropi evidentira, zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira dediščino fužinarske preteklosti Krope in Kamne Gorice s posebnim ozirom na fužinsko žebljarstvo in umetniško kovaštvo.
  • Mestni muzej v Radovljici evidentira zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira dediščino mesta Radovljice (poseben poudarek namenja Antonu Tomažu Linhartu in njegovem času) in njene okolice (Dežele).
  • Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem hrani, predstavlja in popularizira pomnike polpretekle zgodovine, povezane z nacističnim terorjem med drugo svetovno vojno v Begunjskih zaporih.

  Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

  • Uprava MRO, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, mro@mro.si
  • Čebelarski muzej v Radovljici, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, cebelarski.muzej@mro.si
  • Mestni muzej v Radovljici, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, mestni.muzej@mro.si
  • Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, Linhartov trg 22, 4240 Radovljica, galerija@mro.si
  • Kovaški muzej v Kropi, kovaski.muzej@mro.si
  • Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

  Organi zavoda

  • Svet zavoda MRO šteje 7 članov, to je 3 predstavnike ustanovitelja, 2 predstavnika zainteresirane javnosti in 2 predstavnika delavcev zavoda.
  • Direktor

Pristojna oseba:
Petra Bole, direktorica
Telefon: 04 53 20 521
E-pošta: petra.bole@mro.si

Državni predpisi:

 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja – Kulturna dediščina.

Predpisi Občine Radovljica:

 • Akt o ustanovitvi MRO

Predpisi Občine Radovljica so dostopni na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) pod rubriko Katalog informacij javnega značaja.

 • Akt o ustanovitvi MRO
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda MRO
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Varnostni načrt
 • Pravilnik o mobingu
 • Pravilnik o delovnem času v MRO
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu
 • Register tveganj
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini
 • Pravilnik o dopustih in drugih odsotnostih z dela
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o načinu delitve sredstev za delovno uspešnost delavcev MRO iz naslova prodaje blaga in storitev
 • Pravilnik o ponudbi in storitvah in okvirih za njihove vene v MRO
 • Pravilnik o uporabi prostorov v upravljanju MRO s strani tretjih oseb
 • Pravilnik o načinu dajanja informacij v javnost
 • Navodilo za izvedbo javnih naročil
 • Pravilnik o uporabi in načinu upravljanja in vzdrževanja motornega vozila za službene potrebe delavcev MRO
 • Pravilnik o zbiralni politiki v MRO
 • Pravila za uporabo in varovanje pečatov MRO
 • Pravilnik o izdajanju Glasila Vigenjc
 • Načrt integritete
 • Strateški načrt MRO
 • Program MRO
 • Seznam vabljenih na muzejske prireditve (ime, priimek, naslov, pošta, elektronski naslov)
 • Seznam zaposlenih (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja, matična številka, davčna številka)

Seznam zbirk:

 • Seznam knjig
 • Dokumentacija muzejskih predmetov (inventarna knjiga, akcesija, fototeka)
 • 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

  • Informacije so dosegljive na spletni strani MRO ali v tiskani obliki na sedežu zavoda, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.
  • Pristojna oseba: Petra Bole, direktorica, oz. od nje pooblaščeni delavci za določena strokovna področja. Tel.: 04 53 20 520, e-pošta: petra.bole@mro.si.
  • Uradne ure vsak delovni dan od 9.00 do 13.00 ure. V zgradbi (Linhartov trg 1) je dvigalo, možen je dostop z invalidskimi vozički za vpogled v dokumente.
  • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03).
  • Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
  • Vloga za ogled gradiva (klikni sem za prenos)
 • 4. Podatki po zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

  Evidenčna naročila nad 10.000 EUR za leto 2017 (klikni sem za prenos)