Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o ustanovi
Naziv organa: Muzeji radovljiške občine
Linhartov trg 1
4240 Radovljica
 Kontaktni podatki: T: 04 5320 520
F: 04 5320 524
E-pošta: mro@mro.si
Matična številka: 5052840
Davčna številka: 37713922
Klasifikacija dejavnosti: 91020
Odgovorna uradna oseba: Petra Bole
Spletni naslov: mro.si
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Enote
 • Čebelarski muzej v Radovljici evidentira, zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira dediščino, ki se tiče čebelarstva na Gorenjskem in v vsej Sloveniji.
 • Galerija Šivčeva hiša v Radovljici evidentira, zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira slovensko in tudi tujo sodobno likovno umetnost otroške ilustracije, umetnostnozgodovinsko dediščino radovljiške občine.
 • Kovaški muzej v Kropi evidentira, zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira dediščino fužinarske preteklosti Krope in Kamne Gorice s posebnim ozirom na fužinsko žebljarstvo in umetniško kovaštvo.
 • Mestni muzej v Radovljici evidentira zbira, dokumentira, hrani, preučuje, predstavlja in popularizira dediščino mesta Radovljice (poseben poudarek namenja Antonu Tomažu Linhartu in njegovem času) in njene okolice (Dežele).
 • Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem hrani, predstavlja in popularizira pomnike polpretekle zgodovine, povezane z nacističnim terorjem med drugo svetovno vojno v Begunjskih zaporih.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Uprava MRO, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, mro@mro.si
 • Čebelarski muzej v Radovljici, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, cebelarski.muzej@mro.si
 • Mestni muzej v Radovljici, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, mestni.muzej@mro.si
 • Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, Linhartov trg 22, 4240 Radovljica, galerija@mro.si
 • Kovaški muzej v Kropi, kovaski.muzej@mro.si
 • Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 55, 4270 Begunje na Gorenjskem
Organi zavoda
 •  Svet zavoda MRO šteje 7 članov, to je 3 predstavnike ustanovitelja, 2 predstavnika zainteresirane javnosti in 2 predstavnika delavcev zavoda.
 • Direktor

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Petra Bole, direktorica
T: 04 5320 521
E-pošta: petra.bole@mro.si

Seznam državnih predpisov in predpisov lokalne skupnosti

Državni predpisi
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja – Kulturna dediščina.

Predpisi Občine Radovljica
 • Akt o ustanovitvi MRO

Predpisi Občine Radovljica so dostopni na spletni strani Občine Radovljica (www.radovljica.si) pod rubriko Katalog informacij javnega značaja.

Seznam internih aktov

Predpisi MRO
 • Akt o ustanovitvi MRO
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda MRO
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Varnostni načrt
 • Pravilnik o mobingu
 • Pravilnik o delovnem času v MRO
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu
 • Register tveganj
 • Pravilnik o postopku in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini
 • Pravilnik o dopustih in drugih odsotnostih z dela
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o načinu delitve sredstev za delovno uspešnost delavcev MRO iz naslova prodaje blaga in storitev
 • Pravilnik o ponudbi in storitvah in okvirih za njihove vene v MRO
 • Pravilnik o uporabi prostorov v upravljanju MRO s strani tretjih oseb
 • Pravilnik o načinu dajanja informacij v javnost
 • Navodilo za izvedbo javnih naročil
 • Pravilnik o uporabi in načinu upravljanja in vzdrževanja motornega vozila za službene potrebe delavcev MRO
 • Pravilnik o zbiralni politiki v MRO
 • Pravila za uporabo in varovanje pečatov MRO
 • Pravilnik o izdajanju Glasila Vigenjc
 • Načrt integritete

Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Strateški načrt MRO
 • Program MRO

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 Seznam evidenc
 • Seznam vabljenih na muzejske prireditve (ime, priimek, naslov, pošta)
 • Seznam zaposlenih (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj bivanja, matična številka, davčna številka)

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
 • Seznam knjig
 • Dokumentacija muzejskih predmetov (inventarna knjiga, akcesija, fototeka)
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Informacije so dosegljive na spletni strani MRO ali v tiskani obliki na sedežu zavoda, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.
 • Pristojna oseba: Petra Bole, direktorica, oz. od nje pooblaščeni delavci za določena strokovna področja. Tel.: 04 5320 520, e-pošta: petra.bole@mro.si.
 • Uradne ure vsak delovni dan od  9. do 13. ure.  V zgradbi (Linhartov trg 1) je dvigalo, možen je dostop z invalidskimi vozički za vpogled v dokumente.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03).
 • Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
 • Vloga za ogled gradiva (klikni sem za prenos)
4. Podatki po zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

Comments are closed.